Strefa Klienta
Veolia Szczytno
ul. Solidarności 17
12-100 Szczytno
NIP: 7451806387
REGON: 280305567
KRS: 0000308650
Janusz Panasiuk
Prezes Zarządu
Patrycja Adamczak
Członek Zarządu
Wnioski

Zapytanie o możliwość przyłączenia do sieci ciepłowniczej

Zapytanie o możliwości przyłączenia konkretnego obiektu do sieci ciepłowniczej Veolii można przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do spółki.

W zapytaniu należy określić kubaturę, rodzaj i przeznaczenie obiektu oraz przewidywane potrzeby cieplne. Po otrzymaniu zapytania przeprowadzana jest analiza technicznych możliwości przyłączenia obiektu do ciepła systemowego. W przypadku pozytywnej oceny technicznych możliwości przyłączenia do ciepła systemowego, zainteresowana osoba otrzymuje formularz „Wniosku o przyłączenie do sieci ciepłowniczej” oraz informacje o wymaganych załącznikach. Formalny proces przyłączenia rozpoczyna się od złożenia „Wniosku …”.

Wniosek o przyłączenie do sieci ciepłowniczej

Wypełniony „Wniosek o przyłączenie do sieci ciepłowniczej” wraz z kompletem załączników należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Spółki. Zgodnie z Rozp. Min. Gosp. i Pracy z dn. 30 czerwca 2004r. do wniosku należy załączyć:

dokument określający tytuł prawny wnioskującego do korzystania z obiektu (określający prawo własności),
plan zabudowy lub szkic sytuacyjny z lokalizacją podłączanego obiektu i zaznaczoną planowaną lokalizacją węzła cieplnego,
wypis z rejestru gruntów (w razie potrzeby, na żądanie ).

W przypadku problemów z wypełnieniem „Wniosku …” pracownicy Veolii Szczytno służą swoją pomocą.

Po otrzymaniu wniosku przeprowadzana jest analiza techniczna przyłączenia obiektu do ciepła systemowego. W przypadku pozytywnej oceny technicznej rozpoczynają się uzgodnienia warunków finansowych.

Wniosek o wydanie warunków przyłączenia obiektu budowlanego do miejskiej sieci ciepłowniczej
Zapytanie o możliwość podłączenia do miejskiego systemu ciepłowniczego
Wniosek o zmianę mocy zamówionej