Veolia term S.A.

Siedziba spółki:

ul. Puławska 2
02-566 Warszawa

Dane rejestrowe:

Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000071545, NIP: 952-00-16-839, REGON: 011269742.

Kapitał zakładowy: 11.334.500,00 złotych (wpłacony w całości)