Audyty te opierają się na następujących wytycznych:

  • audyt należy przeprowadzać na podstawie aktualnych, reprezentatywnych, mierzonych i możliwych do zidentyfikowania danych dotyczących zużycia energii oraz, w przypadku energii elektrycznej, zapotrzebowania na moc;
  • zawiera szczegółowy przegląd zużycia energii w budynkach lub zespołach budynków, w instalacjach przemysłowych oraz w transporcie, odpowiadających łącznie za co najmniej 90% całkowitego zużycia energii przez to przedsiębiorstwo;
  • powinien opierać się, o ile to możliwe, na analizie kosztowej cyklu życia budynku lub zespołu budynków oraz instalacji przemysłowych, a nie na okresie zwrotu nakładów, tak aby uwzględnić oszczędności energii w dłuższym okresie, wartości rezydualne inwestycji długoterminowych oraz stopy dyskonta.

Obowiązek sporządzania audytu ciąży przede wszystkim na dużych przedsiębiorstwach (zatrudnienie powyżej 250 osób i suma bilansowa równa co najmniej 43 mln euro oraz roczny obrót co najmniej 50 mln euro) w okresie co 4 lata. Za każdym razem musi o tym fakcie i o potencjalnych oszczędnościach energii uzyskanych z przedsięwzięć zaproponowanych w audycie poinformować pisemnie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w nieprzekraczalnym terminie 30 dni. Niedopilnowanie tego obowiązku grozi karą do 5% rocznego obrotu.

Skontaktuj się ze mną
Veolia term S.A.
Magdalena Werner
Kierownik projektu w dziale Rozwoju
Veolia term S.A.
Wojciech Prochaska
Kierownik Projektu