Veolia Zachód spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 28/30, 53-333 Wrocław, ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż 5 czynnych kotłowni o łącznej mocy zainstalowanej 4,969 MW znajdujących się w Zawidowie przy ulicy:

Konopnickiej 19

K1Kocioł wodny  RU1S-5 o mocy 262 kW z palnikiem WL40Z-A  na olej lekki oraz regulatorem kotłowym  KSP-A/F II Olymp1Strebel / Weishaupt
K2Kocioł wodny  RU1S-11 o mocy 632 kW z palnikiem RN70 na olej ciężki oraz regulatorem kotłowym KSP-A/F II Olymp1Strebel / Riello

Budowlanych 4

K1Kocioł wodny  RU1S-6 o mocy 326 kW z palnikiem WL40Z-A na olej lekki oraz regulatorem kotłowym ZG21SV1Strebel / Weishaupt
K2Kocioł wodny  RU1S-6 o mocy 326 kW z palnikiem WL40Z-A na olej lekki oraz regulatorem kotłowym K2A1Strebel / Weishaupt

Broniewskiego 1

K1Kocioł wodny  RU1S-11 o mocy 632 kW z palnikiem RN70 na olej ciężki oraz regulatorem kotłowym KSP-A/F II Olymp1Strebel / Riello
K2Kocioł wodny  RU1S-5 o mocy 262 kW z palnikiem WL40Z-A  na olej lekki oraz regulatorem kotłowym  KSP-A/F II Olymp1Strebel / Weishaupt

Szkolnej 4

K1Kocioł wodny  RU2S-11 o mocy 814 kW z palnikiem Press 100N  na olej ciężki oraz regulatorem kotłowym  K2A Olymp1Strebel / Riello
K2Kocioł wodny  RU3S-10 o mocy 1000 kW z palnikiem MS7Z na olej ciężki oraz regulatorem kotłowym K2A Olymp1Strebel / Weishaupt

Konopnickiej 1

K1Kocioł wodny  RU1S-5 o mocy 262 kW z palnikiem RN28 na olej ciężki oraz regulatorem kotłowym KSP-A/F II Olymp1Strebel / Riello
K2Kocioł wodny  RU1S-8 o mocy 453 kW z palnikiem Press 60N na olej ciężki oraz regulatorem kotłowym Torus1Strebel / Riello

Wszystkie kotłownie wyposażone są w niezbędną armaturę. 

Warunki przetargu:

Ofertę należy złożyć wyłącznie na załączonym formularzu (oferta na zakup), w  zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie na adres: Veolia Zachód spółka z o.o. z ul. Powstańców Śląskich 28/30, 53-333 Wrocław w sekretariacie – IV pietro z opisem: „Przetarg Kotłownie Zawidów” w terminie do dnia 31.05.2022 r. do godz. 15.00.

Formularz do pobrania znajduję się poniżej:

Do oferty należy dołączyć :

  1. Oświadczenie o zachowaniu poufności oraz przetwarzanie danych osobowych podpisane przez osoby uprawnione.
  2. Odpis aktualny z KRS (dotyczy podmiotów wpisanych do KRS).

Przedmiot przeznaczony do sprzedaży można oglądać w dni robocze w godzinach od
9.00 -13.00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Osoba do kontaktu: 

sprawy techniczne:  

  1. Sławomir Sroka tel. +48 667 620 471, slawomir.sroka@veolia.com
  2. Jan Szarek tel. +48 607 167 023, jan.szarek@veolia.com

sprawy handlowe: 

Mariusz Kłosowski tel +48 667 624 413, mariusz.klosowski@veolia.com

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 1.06.2023 r. o godz. 10.00 i jest niejawne.

Oferent, który złoży najkorzystniejszą ofertę cenową zostanie powiadomiony telefonicznie, natomiast pozostali uczestnicy postępowania mogą uzyskać telefoniczną informację o wysokości uzyskanej najkorzystniejszej ceny – na swoją prośbę.

W przypadku otrzymania kilku porównywalnych cenowo ofert zakupu zastrzegamy sobie możliwość dodatkowej licytacji w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty.

Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym po wniesieniu całości ceny nabycia.

Ogłoszenie o w/w sprzedaży jest również dostępne na stronie internetowej

Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.