Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:
“Modernizacja dwóch systemów ciepłowniczych na terenie miasta Trzebinia w podziale na dwa zadania.”

Nr postępowania nadany przez Zamawiającego: 2020/0030/P/P

Nr referencyjny ogłoszenia nadany w Bazie Konkurencyjności:  2020-6149-9010

Data ogłoszenia: 05.10.2020 r.

Tryb postepowania: Postępowanie jest prowadzone w trybie procedury negocjacyjnej wg Instrukcji udzielania zamówień współfinansowanych ze środków publicznych dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego.

Termin składania ofert: 06.11.2020r. do godz.12.00.

Miejsce złożenia ofert: Veolia Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. 92-550 Łódź, ul. J. Andrzejewskiej 5, Budynek E, parter – recepcja Recepcja pracuje w godz. 08:15 do 15:45 (nie dopuszcza się składania ofert w innym miejscu).

Informacje dla Wykonawców:

W Bazie Konkurencyjności umieszczono pełną Specyfikacje Warunków Zamówienia (SWZ):
Część I – Instrukcja dla Wykonawców
Część II – Wzór umowy wraz z załącznikami
Część III – Techniczna wraz z załącznikami

Wizja lokalna:
1. Wizja lokalna odbędzie się w dniu 13.10.2020 r. o godzinie 10:00.
2. Wykonawcy chcący wziąć udział w wizji lokalnej są zobowiązani w terminie do dnia 12.10.2020 r. do pisemnego przekazania Zamawiającemu listy osób wyznaczonych przez Wykonawcę do udziału w wizji lokalnej podając nazwiska i imiona osób (Zamawiający zaleca, aby ze strony każdego Wykonawcy liczba delegatów nie przekroczyła liczby 3 osób). Osoby biorące udział w wizji lokalnej powinny posiadać kask ochronny, kamizelkę ostrzegawczą oraz obuwie ochronne zakrywające kostkę. 
3. Wizja odbędzie się na terenie przyszłego Placu Budowy i na terenie przyległym będącym w dyspozycji Zamawiającego. 
4. Rozpoczęcie wizji lokalnej nastąpi w dniu 13.10.2020 r. w Chrzanowie w siedzibie Zamawiającego tj. Veolia Południe sp. z o.o., ul. Pogorska 36 o godz. 10:00.
5. Rezerwację hoteli, wyżywienie i transport zapewnia każdy uczestnik wizji we własnym zakresie. 
6. Z wizji spisany zostanie protokół jej odbycia, wraz ze wskazaniem podmiotów, uczestników, terminu i innych (o ile dotyczy). 
7. Wszystkie pojawiające się pytania i prośby wynikające z wizji terenowej, dla swej ważności winny być zapisane przez Wykonawcę i następnie przybrać formę wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. Wszelkie bieżące wyjaśnienia udzielane w trakcie wizji przez personel Zamawiającego (lub podmioty działające na jego rzecz) nie stanowią oficjalnego kanału komunikacji, a stają się takie i są wiążące dla wszystkich stron dopiero po ich potwierdzeniu w trakcie procedury przetargowej.

06.10.2020
Zamawiający dokonał zmiany treści SWZ. Treść wyjaśnień wraz z opisem zmian oraz zaktualizowanymi dokumentami przetargowymi stanowi załącznik do ogłoszenia “Wyjaśnienia nr 1”.

26.10.2020
Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytania Oferentów. W związku z powyższym do niniejszego ogłoszenia załączony został plik ZIP pn. „Wyjaśnienia nr 2″.

29.10.2020
Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytania Oferentów. W związku z powyższym do niniejszego ogłoszenia załączony został plik PDF pn. „Wyjaśnienia nr 3″.

03.11.2020
Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytania Oferentów. W związku z powyższym do niniejszego ogłoszenia załączony został plik PDF pn. „Wyjaśnienia nr 4″.

04.11.2020
Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie Oferenta. W związku z powyższym do niniejszego ogłoszenia załączony został plik PDF pn. „Wyjaśnienia nr 5″.

03.02.2021
Załączono informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.