Zadanie 1 – Budowa układu kogeneracyjnego nr 1 (dwa silniki gazowe o mocy elektrycznej 2,0 MWe każdy i mocy termicznej 1,9 MWt każdy) wraz z przyłączami.
Zadanie 2 – Budowa układu kogeneracyjnego nr 2 (jeden silnik gazowy o mocy elektrycznej 0,99 MWe i mocy termicznej 1,0 MWt) wraz z przyłączami

Nr postępowania nadany przez Zamawiającego: 2020/0019/P/P
Nr referencyjny ogłoszenia nadany w Bazie Konkurencyjności:1255379
Data ogłoszenia: 23.07.2020r. 
Tryb postepowania: Postępowanie jest prowadzone w trybie procedury negocjacyjnej wg Instrukcji udzielania zamówień współfinansowanych ze środków publicznych dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego
Termin składania ofert: 24.08.2020r. do godz.12.00 
Miejsce złożenia ofert: Veolia Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. 92-550 Łódź, ul. J. Andrzejewskiej 5, Budynek E, parter – recepcja. Recepcja pracuje w godz. 08:15 do 15:45 (nie dopuszcza się składania ofert w innym miejscu)

Informacje dla Wykonawców:
W Bazie Konkurencyjności umieszczono Specyfikację Warunków Zamówienia (SWZ) w zakresie:
Część I – Instrukcja dla Wykonawców
Część II – Wzór umowy wraz z załącznikami
oraz Instrukcję ZZ-00-02 Udzielanie zamówień współfinansowanych ze środków publicznych
Część III – Techniczna wraz z załącznikami została umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego – załączona do niniejszego ogłoszenia

Wizja lokalna:
1. Wizja lokalna odbędzie się w dniu 04.08.2020r. o godzinie 10:00.
2. Wykonawcy chcący wziąć udział w wizji lokalnej są zobowiązani w terminie do dnia 03.08.2020r. do pisemnego przekazania Zamawiającemu listy osób wyznaczonych przez Wykonawcę do udziału w wizji lokalnej podając nazwiska i imiona osób (Zamawiający zaleca, aby ze strony każdego Wykonawcy liczba delegatów nie przekroczyła liczby 3 osób). Osoby biorące udział w wizji lokalnej powinny posiadać kask ochronny, kamizelkę ostrzegawczą oraz obuwie ochronne zakrywające kostkę. Osoba do kontaktu w sprawie wizji lokalnej: Waldemar Kudelka – nr tel. 602 411 396; mail: waldemar.kudelka@veolia.com
3. Wizja odbędzie się na terenie przyszłego Placu Budowy.
4. Rozpoczęcie wizji lokalnej nastąpi w dniu 04.08.2020r. w Tarnowskich Górach adres: ul. Zagórska 173, 42-600 Tarnowskie Góry o godz. 10:00.
5. Rezerwację hoteli, wyżywienie i transport zapewnia każdy uczestnik wizji we własnym zakresie.
6. Z wizji spisany zostanie protokół jej odbycia, wraz ze wskazaniem podmiotów, uczestników, terminu i innych (o ile dotyczy).
7. Wszystkie pojawiające się pytania i prośby wynikające z wizji terenowej, dla swej ważności winny być zapisane przez Wykonawcę i następnie przybrać formę wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. Wszelkie bieżące wyjaśnienia udzielane w trakcie wizji przez personel Zamawiającego (lub podmioty działające na jego rzecz) nie stanowią oficjalnego kanału komunikacji, a stają się takie i są wiążące dla wszystkich stron dopiero po ich potwierdzeniu w trakcie procedury przetargowej.

31.07.2020r.
Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytania Oferentów oraz wprowadził zmiany do SWZ. W związku z powyższym do niniejszego ogłoszenia załączony został plik ZIP pn “Wyjaśnienia_nr 1” zawierający:
1. plik pn. “Wyjaśnienia_nr 1_31.07.2020” – pytania i odpowiedzi (word oraz *pdf),
2. plik pn. “Załącznik nr 1 do Części technicznej – PFU ver 1” ” (word w “trybie śledź zmiany” oraz *pdf),
3. plik pn. “Załącznik nr 10 do Kontraktu – Wymagania bhp, ppoż. i ochrony środowiska” (word oraz *pdf),
4. plik pn. “Załącznik nr 1 do Kontraktu ” (word w “trybie śledź zmiany” oraz *pdf),

31.07.2020r.
W imieniu Zamawiającego informujemy, że został zmieniony termin złożenia oferty wstępnej. Aktualny termin to 31.08.2020r. do godziny 12.00

07.08.2020r.
Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytania Oferentów oraz wprowadził zmiany do SWZ. W związku z powyższym do niniejszego ogłoszenia załączony został plik ZIP pn „Wyjaśnienia_nr 2” zawierający:
1. plik pn. „Wyjaśnienia_nr 2_07.08.2020” – pytania i odpowiedzi ( pdf),
2. plik pn. „SWZ Część I – Instrukcja Szafir Kogeneracja ver.2”  (word w „trybie śledź zmiany” oraz *pdf),
3. plik pn. „Załącznik nr 1 do Części technicznej – PFU ver 2” (word „trybie śledź zmiany” oraz *pdf),
4. plik pn. „Załącznik nr 13 do PFU” (word oraz *pdf),

12.08.2020r.
Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytania Oferentów oraz wprowadził zmiany do SWZ. W związku z powyższym do niniejszego ogłoszenia załączony został plik ZIP pn „Wyjaśnienia_nr 3” zawierający:
1. plik pn. „Wyjaśnienia_nr 3_12.08.2020” – pytania i odpowiedzi ( pdf),
2. plik pn. „SWZ Część I – Instrukcja Szafir Kogeneracja ver.3”  (word w „trybie śledź zmiany” oraz *pdf),
3. plik pn. „Załącznik nr 1 do Części technicznej – PFU ver 3” (word „trybie śledź zmiany” oraz *pdf),
4.plik pn. „Załącznik nr 4 do PFU ver_1 (wersja excel i pdf)”
5. plik pn. „Załącznik nr 9  do PFU ver.1 (wersja pdf)”
6. plik pn. „Załącznik nr 13 do PFU (word oraz pdf”
7. plik pn. „Załącznik nr 14 do PFU (wersja pdf)”
8. plik pn. „Załącznik nr 15 do PFU (wersja pdf)”
9. plik pn. „Załącznik nr 1 do Kontraktu (wersja word i pdf)

25.08.2020r.
W imieniu Zamawiającego informujemy, że został zmieniony termin złożenia oferty wstępnej. Aktualny termin to 11.09.2020r. do godziny 12.00.
Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytania Oferentów. W związku z powyższym do niniejszego ogłoszenia załączony został plik ZIP  pn „Wyjaśnienia_nr 4″

28.08.2020r.
Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytania Oferentów. W związku z powyższym do niniejszego ogłoszenia załączony został plik ZIP  pn „Wyjaśnienia_nr 5″

04.09.2020r.
Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytania Oferentów. W związku z powyższym do niniejszego ogłoszenia załączony został plik ZIP  pn „Wyjaśnienia_nr 6″

29.01.2021r.
Załączono informację o wyborze najkorzystniejszej oferty