Nr postępowania nadany przez Zamawiającego: : 2020/0087/P/P
Nr referencyjny ogłoszenia nadany w Bazie Konkurencyjności:  2020-911-23134
Data ogłoszenia: 18.12.2020r. 
Tryb postepowania: Postępowanie jest prowadzone w trybie nieograniczonym wg Instrukcji udzielania zamówień współfinansowanych ze środków publicznych dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego
Termin składania ofert: 02.02.2021r. do godz.12.00 
Miejsce złożenia ofert: Veolia Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. 92-550 Łódź, ul. J. Andrzejewskiej 5, Budynek E, parter – recepcja. Recepcja pracuje w godz. 08:15 do 15:45 (nie dopuszcza się składania ofert w innym miejscu)

Informacje dla Wykonawców: W Bazie Konkurencyjności umieszczono Specyfikacje Warunków Zamówienia (SWZ) w zakresie: Część I – Instrukcja dla Wykonawców; Część II – Wzory umów wraz z załącznikami; Część III – techniczna wraz z załącznikami oraz Instrukcję ZZ-00-02 Udzielanie zamówień współfinansowanych ze środków publicznych

Wizja lokalna:
1. Wizja lokalna odbędzie się w dniu 07.01.2021r. o godzinie 10:00.
2. Wykonawcy chcący wziąć udział w wizji lokalnej są zobowiązani w terminie do dnia 05.01.2021r. do pisemnego przekazania Zamawiającemu listy osób wyznaczonych przez Wykonawcę do udziału w wizji lokalnej podając nazwiska i imiona osób (Zamawiający zaleca, aby ze strony każdego Wykonawcy liczba delegatów nie przekroczyła liczby 3 osób). Osoby biorące udział w wizji lokalnej powinny posiadać kask ochronny, kamizelkę ostrzegawczą oraz obuwie ochronne zakrywające kostkę. Osoba do kontaktu w sprawie wizji lokalnej: Waldemar Kudełka – nr tel. 602 411 396; mail: waldemar.kudelka@veolia.com
3. Wizja odbędzie się na terenie przyszłego Placu Budowy i na terenie przyległym będącym w dyspozycji Zamawiającego.
4. Rozpoczęcie wizji lokalnej nastąpi w dniu 07.01.2021r. w Tarnowskich Górach adres: ul. Zagórska 173, 42-600 Tarnowskie Góry o godz. 10:00.
5. Rezerwację hoteli, wyżywienie i transport zapewnia każdy uczestnik wizji we własnym zakresie.
6. Z wizji spisany zostanie protokół jej odbycia, wraz ze wskazaniem podmiotów, uczestników, terminu i innych (o ile dotyczy).
7. Wszystkie pojawiające się pytania i prośby wynikające z wizji terenowej, dla swej ważności winny być zapisane przez Wykonawcę i następnie przybrać formę wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. Wszelkie bieżące wyjaśnienia udzielane w trakcie wizji przez personel Zamawiającego (lub podmioty działające na jego rzecz) nie stanowią oficjalnego kanału komunikacji, a stają się takie i są wiążące dla wszystkich stron dopiero po ich potwierdzeniu w trakcie procedury przetargowej.

19.01.2021r.
Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytania Oferentów, które zostały zebrane w pliku ZIP pn “Wyjaśnienia_nr 1” załączonym do niniejszego ogłoszenia.

20.01.2021r.
Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie Oferenta w załączonym do niniejszego ogłoszenia pliku ZIP pn: “Wyjaśnienia_nr 2”.

22.01.2021r.
Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytania Oferentów, które zostały zebrane w pliku ZIP pn “Wyjaśnienia_nr 3” załączonym do niniejszego ogłoszenia.

27.01.2021r.
W imieniu Zamawiającego informuję, że termin złożenia ofert został zmieniony. Aktualny termin to 02.02.2021r. do godz. 12.00. Pozostałe warunki przetargu nie ulegają zmianie.

24.03.2021r.
Załączono informację o wyborze najkorzystniejszej oferty