Nr postępowania nadany przez Zamawiającego: 2020/0013/P/P
Nr referencyjny ogłoszenia nadany w Bazie Konkurencyjności:  1251857
Data ogłoszenia: 30.06.2020r.
Tryb postępowania: Postępowanie jest prowadzone w trybie procedury negocjacyjnej wg Instrukcji udzielania zamówień współfinansowanych ze środków publicznych dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego.
Termin składania ofert: 21.07.2020r. do godz.12.00.
Miejsce złożenia ofert: Veolia Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. 92-550 Łódź, ul. J. Andrzejewskiej 5, Budynek E, parter – recepcja Recepcja pracuje w godz. 08:15 do 15:45 (nie dopuszcza się składania ofert w innym miejscu)

Informacje dla Wykonawców: W Bazie Konkurencyjności umieszczono pełną Specyfikacje Warunków Zamówienia (SWZ):
Część I – Instrukcja dla Wykonawców
Część II – Wzór umowy wraz z załącznikami
Część III – Techniczna wraz z załącznikiem

Wizja lokalna:
1. Wizja lokalna odbędzie się w dniu 09.07.2020r. o godzinie 10:00.
2. Wykonawcy chcący wziąć udział w wizji lokalnej są zobowiązani w terminie do dnia 08.07.2020r. do pisemnego przekazania Zamawiającemu listy osób wyznaczonych przez Wykonawcę do udziału w wizji lokalnej podając nazwiska i imiona osób (Zamawiający zaleca, aby ze strony każdego Wykonawcy liczba delegatów nie przekroczyła liczby 3 osób). Osoby biorące udział w wizji lokalnej powinny posiadać kask ochronny, kamizelkę ostrzegawczą oraz obuwie ochronne zakrywające kostkę.
3. Wizja odbędzie się na terenie przyszłego Placu Budowy i na terenie przyległym będącym w dyspozycji Zamawiającego.
4. Rozpoczęcie wizji lokalnej nastąpi w dniu 09.07.2020r. w Ciepłowni Klucze, ul. Sosnowa 2 o godz. 10:00.
5. Rezerwację hoteli, wyżywienie i transport zapewnia każdy uczestnik wizji we własnym zakresie.
6. Z wizji spisany zostanie protokół jej odbycia, wraz ze wskazaniem podmiotów, uczestników, terminu i innych (o ile dotyczy).
7. Wszystkie pojawiające się pytania i prośby wynikające z wizji terenowej, dla swej ważności winny być zapisane przez Wykonawcę i następnie przybrać formę wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. Wszelkie bieżące wyjaśnienia udzielane w trakcie wizji przez personel Zamawiającego (lub podmioty działające na jego rzecz) nie stanowią oficjalnego kanału komunikacji, a stają się takie i są wiążące dla wszystkich stron dopiero po ich potwierdzeniu w trakcie procedury przetargowej

14.07.2020r.
Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytania Oferentów oraz wprowadził zmiany do SWZ. W związku z powyższym do niniejszego ogłoszenia załączony został plik ZIP pn “Wyjaśnienia_nr 1” zawierający:
1. plik pn. “Wyjaśnienia_nr 1_14.07.2020” – pytania i odpowiedzi (word oraz *pdf).
2. plik pn. “SWZ_Część I – Instrukcja Klucze ver 1” (word w “trybie śledź zmiany” oraz *pdf) 
3. plik pn. “SWZ_Część II_Wzory umów A i B ver1” (word w “trybie śledź zmiany” oraz *pdf) 
4. plik pn. “SWZ_Część I – Instrukcja Klucze ver 1” (word w “trybie śledź zmiany” oraz *pdf) 
5. załącznik nr 1 do części II SWZ Kontrakt – ver I – nowy dokument (word oraz *pdf)
6. załącznik nr 2 do części III SWZ – warunki przyłączeniowe Tauron – nowy dokument (*pdf)
7. załącznik nr 3 do części III SWZ – tabela regulacyjna – nowy dokument (*pdf)

14.07.2020r.
Do niniejszego ogłoszenia załączono Instrukcję: ZZ-00-02 Udzielanie zamówień współfinansowanych ze środków publicznych

14.07.2020r.
W imieniu Zamawiającego informujemy, że został zmieniony termin złożenia oferty wstępnej. Aktualny termin to 30.07.2020r. do godziny 12.00.

21.07.2020r.
Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytania Oferentów. W związku z powyższym do niniejszego ogłoszenia załączony został plik ZIP pn “Wyjaśnienia_nr 2” zawierający plik pn. “Wyjaśnienia_nr 2_21.07.2020” – pytania i odpowiedzi (word oraz *pdf).

02.02.2021r.
Zamieszczono informacje o zamknięciu postępowania bez wyboru oferty.