Trwa realizacja projektu wysokosprawnej kogeneracji realizowanej dzięki tzw. funduszom norweskim w ramach dekarbonizacji ciepłowni w Sosnowcu, Libiążu i Łazach

13 maja 2022 roku na terenie ciepłowni w Libiążu i w Libiąskim Centrum Kultury odbyło się spotkanie związane z postępami prac w ramach „Projektu budowy jednostek wysokosprawnej kogeneracji, jako elementu dekarbonizacji ciepłowni w Sosnowcu, Libiążu i Łazach”.

EEA and Norway grants@4x 1 -

Inwestycja małej kogeneracji realizowana w Libiążu, Sosnowcu i Łazach jest kolejnym projektem dekarbonizacyjnym Grupy Veolia term w ramach konsekwentnego wdrażania strategii transformacji energetycznej. Polega ona na całkowitym odejściu od spalania węgla w spółkach Grupy do 2030 roku.

Projekt jest współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) 2014-2021 w ramach programu “Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, którego operatorem jest Ministerstwo Klimatu i Środowiska przy wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W ramach realizacji strategii Grupy Veolia term buduje nową energetyczną rzeczywistość. Dzięki transformacji energetycznej do 2030 roku chcemy całkowicie odejść od spalania węgla, a do 2050 roku osiągnąć neutralność klimatyczną. Nie tylko mamy strategię, ale ją realizujemy. Nasze aktualne działania zmierzają do jak najbardziej efektywnego wykorzystania zasobów w produkcji ciepła – mówi Magdalena Bezulska, prezes Veolii Term.

Przykładem takich działań są inwestycje realizowane w Libiążu, Sosnowcu i Łazach. Podczas wizyty gości z Państw Darczyńców i przedstawicieli krajowych instytucji omówiono postępy w realizacji projektu obejmującego budowę trzech jednostek kogeneracyjnych. Projekt Veolii Południe uzyskał 45% dofinansowanie w ramach konkursu „Rozwój wysokosprawnej kogeneracji przemysłowej i zawodowej” – konkursu dedykowanego poprawie efektywności energetycznej w przemyśle oraz bezpieczeństwa dostaw dla odbiorców indywidualnych.

Kogeneracja to skojarzona produkcja energii, podczas której w ramach jednego procesu technologicznego połączone jest wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła. Dzięki temu pierwotna energia jest wykorzystywana efektywniej. W efekcie mniej paliwa jest konieczne do wytworzenia tych samych ilości prądu i ciepła niż w procesie produkcji rozdzielonej.

– Wdrażamy rozwiązania potrzebne do tego, aby sprostać wyzwaniom środowiskowym i klimatycznym. Projekt małej kogeneracji w Libiążu, Sosnowcu i Łazach jest przykładem inwestycji, której celem jest ograniczenie udziału węgla w lokalnym miksie energetycznym. Obecnie spółki naszej grupy prowadzą projekty dekarbonizacyjne w kilkunastu miastach w Polsce, m.in. w Tarnowskich Górach, Chrzanowie, Kraśniku, Zamościu, Przasnyszu czy Lidzbarku Warmińskim. Mamy już także wymierne efekty naszych działań. W 2021 roku w Miasteczku Śląskim przyłączyliśmy do sieci ciepłowniczej 150 domów, które są ogrzewane dzięki odzyskowi ciepła poprodukcyjnego z huty cynku, a w Szczytnie od niedawna funkcjonuje nowoczesna kotłownia gazowa, której uruchomienie przyczyni się do zmniejszenie zużycia o 1200 ton węgla oraz redukcji emisji CO2 o kolejne 850 ton rocznie – dodaje Magdalena Bezulska.

Aktualnie w ramach projektu „Budowa jednostek wysokosprawnej kogeneracji w Łazach, Libiążu i Sosnowcu” Veolia Południe prowadzi działania zmierzające do ogłoszenia przetargu na wykonawstwo. Zgodnie z przyjętym harmonogramem projekt zostanie zakończony w 2024 roku.

Dzięki środkom z Funduszy EOG powstaną trzy jednostki wysokosprawnej kogeneracji wraz z sezonowymi magazynami energii. Projekt jest odpowiedzią na lokalne potrzeby zmniejszenia emisji zanieczyszczeń oraz zwiększenia efektywności energetycznej w dobie walki ze zmianami klimatu. Wpisuje się on w strategię dekarbonizacji źródeł Veolii Południe, która jest również celem całej Grupy Veolia w Polsce. W pierwszej kolejności, do 2027 roku planujemy budowę efektywnych systemów, a następnie do 2030 roku chcemy całkowite odejście od spalania węgla – mówi Wojciech Noga, prezes zarządu Veolii Południe.

W spotkaniach w Libiążu udział wzięli przedstawiciele The Norwegian Water Resources and Energy Directorate, Norwegian Environment Agency, National Energy Authority Iceland, Financial Mechanism Office, a także reprezentanci Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

O Funduszach EOG

Fundusze EOG reprezentują wkład Islandii, Norwegii i Lichtensteinu w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej. Fundusze EOG przyczyniają się do ograniczenia nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmocnienia relacji dwustronnych z państwami beneficjentami z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego. Państwa Darczyńcy ściśle współpracują z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG).