30 listopada 2021 r. w Chrzanowie na terenie ciepłowni Veolia Południe odbyła się konferencja otwierająca „Projekt budowy jednostek wysokosprawnej kogeneracji, jako element dekarbonizacji ciepłowni w Sosnowcu, Libiążu i Łazach”. Projekt jest współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) 2014-2021 w ramach programu “Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, którego operatorem programu jest Ministerstwo Klimatu przy wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W konferencji wzięli udział zaproszeni burmistrzowie, radni gminni, przedstawicieli spółdzielni z Sosnowca, Libiąża i Łaz oraz przedstawiciele firmy Veolii Południe, która jest realizatorem i beneficjentem projektu.

EEA and Norway grants@4x 1 -

Podczas konferencji omówiono projekt obejmujący budowę 3 jednostek kogeneracyjnych, który korzysta z dofinansowania o wartości prawie 5 milionów złotych, otrzymanego od Norwegii w ramach funduszy norweskich. Kwota ta stanowi 45% wartości całej inwestycji. Dofinansowanie pozyskane zostało w ramach konkursu „Rozwój wysokosprawnej kogeneracji przemysłowej i zawodowej” na projekty poprawiające efektywność energetyczną w przemyśle oraz bezpieczeństwo dostaw dla odbiorców indywidualnych poprzez budowę nowych źródeł wysokosprawnej kogeneracji i/lub modernizację istniejących źródeł w celu uzyskania wysokosprawnej kogeneracji. Łącznie w naborze złożonych zostało 49 wniosków, z czego pozytywną ocenę merytoryczną uzyskało 37 projektów. Ostatecznie spośród nich 11 znalazło się na liście podstawowej, a pozostałe na liście rezerwowej. Projekt Veolii Południe zakwalifikował się na 4. miejscu na dofinansowanie, otrzymując 90 punktów w kryteriach najbardziej wpisujących się w cele naboru. Wyniki naborów ogłoszono 13 października br.

Złożone wnioski oceniane były m.in. pod kątem gotowości do realizacji projektu oraz redukcji emisji CO2, przy jednoczesnym uzyskaniu jak najwyższego wskaźnika zarówno efektywności energetycznej, jak i kosztowej. Realizacja projektów w zakresie wysokosprawnej kogeneracji powinna również przyczyniać się do odpowiedniego zmniejszenia zużycia paliw stałych. „Projekt budowy jednostek wysokosprawnej kogeneracji, jako element dekarbonizacji ciepłowni w Sosnowcu, Libiążu i Łazach” zakłada budowę 3 jednostek kogeneracyjnych pracujących w podstawie letniej w Sosnowcu (1 MW), Libiążu (1 MW) i Łazach (0,2 MW). Dzięki takiemu rozwiązaniu, dywersyfikacja miksu paliwowego po zakończeniu projektu wyniesie: 58% węgiel/42% gaz. Redukcja zużycia węgla wyniesie 4 269 ton rocznie, co pozwoli ograniczyć emisję CO2 o 3047 ton rocznie.

Aktualnie Veolia Południe prowadzi przygotowania do zawarcia kontraktu i rozpoczęcia przetargu na wykonawstwo. Zgodnie z przyjętym harmonogramem, realizacja projektu zostanie zakończona w 2024 roku. Dodatkowo spółka pozyskała promesy zmiany koncesji, umożliwiające pozyskanie dodatkowego wsparcia operacyjnego w postaci premii kogeneracyjnej po wybudowaniu wymienionych jednostek.

„Projekt budowy jednostek wysokosprawnej kogeneracji, jako element dekarbonizacji ciepłowni w Sosnowcu, Libiążu i Łazach” jest odpowiedzią na potrzeby zmniejszenia emisji zanieczyszczeń oraz zwiększenia efektywności energetycznej w dobie walki ze zmianami klimatu. Wpisuje się on w strategię dekarbonizacji źródeł Veolii Południe, która wchodzi w skład Veolii term, będącej częścią Grupy Veolia w Polsce. Zgodnie ze strategią grupy, Veolia term do 2030 roku chce wyeliminować węgiel we wszystkich 66 miastach, gdzie produkuje ciepło dla mieszkańców i energię elektryczną. W pierwszej kolejności planowana jest budowa efektywnych systemów energetycznych do 2027 roku, a do 2030 całkowite odejście od spalania węgla. Docelowo do 2050 roku, grupa chce osiągnąć pełną neutralność klimatyczną.

O Funduszach norweskich

Fundusze norweskie i fundusze EOG reprezentują wkład Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej. W ramach funduszy norweskich i funduszy EOG Norwegia przyczynia się do ograniczenia nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmocnienia relacji dwustronnych z państwami beneficjentami z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego. Norwegia ściśle współpracuje z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Wraz z pozostałymi darczyńcami Norwegia przekazała 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014. Fundusze norweskie są finansowane wyłącznie przez Norwegię i dostępne w państwach, które przystąpiły do UE po 2003 r. Fundusze norweskie na lata 2014-2021 wynoszą 1,25 miliarda euro. Priorytety na ten okres to:

  1. innowacje, badania naukowe, edukacja, konkurencyjność i godna praca;
  2. integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa;
  3. środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna;
  4. kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa;
  5. sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.