IMG 1019 -

W związku z planowaną budową Zakładu Odzysku Energii w Chrzanowie, opracowany został Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, zawierający pogłębioną analizę i ocenę możliwego wpływu instalacji na środowisko oraz zdrowie i warunki życia ludzi, dobra materialne, zabytki, krajobraz, w tym krajobraz kulturowy. Zapraszamy do zapoznania się z Raportem.

Raport oddziaływania na środowisko dla ZOE w Chrzanowie