1S5A1034 -

W Lidzbarku Warmińskim Veolia buduje efektywny energetycznie system ciepłowniczy. Celem prowadzonych działań jest zabezpieczenie dostaw ciepła oraz zmniejszenie zużycia węgla i redukcja emisji CO2, co w konsekwencji oznacza czystsze powietrze dla mieszkańców miasta. 

1S5A0937 -

1 czerwca br. oddano do użytku zlokalizowaną na terenie ciepłowni należącej do Veolii Północ kotłownię gazową o mocy 2,8 MW oraz infrastrukturę dla układu wysokosprawnej, niskoemisyjnej kogeneracji gazowej o mocy 1 MW. Efektem funkcjonowania nowej instalacji, powstającej w ramach projektu o nazwie Perła, będzie ograniczenie zużycia węgla o 19% w ciągu roku oraz roczne zmniejszenie emisji CO2 o 6,6%. 

Inwestycja w Lidzbarku Warmińskim – kolejna realizowana w tym mieście – jest istotnym krokiem we wdrażaniu strategii dekarbonizacji Grupy Veolia w Polsce, która zakłada całkowite wyeliminowanie węgla do 2030 roku. W jej ramach Veolia term buduje efektywne energetycznie i jednocześnie przyjazne środowisku instalacje ciepłownicze w miastach, w których spółki z grupy prowadzą swoją działalność.

Veolia term od 2019 roku realizuje projekty dekarbonizacyjne w należących do niej zakładach. Celem inwestycji jest modernizacja instalacji i zmniejszenie o 6,6% emisji CO2 związanej z produkcją energii. W ramach procesu spółki należące do Grupy sukcesywnie wymieniają kotły węglowe i dywersyfikują miks paliwowy, w którym zwiększany jest udział gazu, biomasy i odnawialnych źródeł energii.

1S5A0970 -

Oddana w Lidzbarku Warmińskim nowoczesna instalacja jest ważnym elementem lokalnego systemu ciepłowniczego, który zapewni 20% ciepła z niskoemisyjnego źródła. To kolejne działanie dekarbonizacyjne w mieście prowadzone przez Veolię Północ. 

Spółka aktywnie współpracuje z samorządem w realizowanym od 2022 roku projekcie Ciepłowni Przyszłości, dzięki któremu pod koniec 2023 roku 90 proc. energii w systemie ciepłowniczym zasilającym Osiedle Astronomów będzie pochodzić z odnawialnych źródeł energii. 

Veolia Północ i Urząd Miasta w Lidzbarku Warmińskim zawarły także umowę dotyczącą dzierżawy przyłącza energetycznego do ładowania elektrycznych autobusów zakupionych przez samorząd. Po uruchomieniu instalacji kogeneracyjnej i uzyskaniu koncesji na sprzedaż energii elektrycznej autobusy miejskie będą zasilane energią elektryczną z Veolii. To przykład efektywnego modelu współpracy na linii biznes – samorząd w obszarach mających kluczowe znaczenie dla przyszłości lokalnych społeczności, w tym funkcjonowania nowoczesnych systemów ciepłowniczych czy komunikacji publicznej. 

W Lidzbarku Warmińskim powstała instalacja, która wykorzystuje niskoemisyjne paliwo gazowe oraz optymalizuje proces produkcji energii i ciepła w oparciu o wprowadzoną kogenerację, czyli równoczesne wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej. Projekt Perła jest modelowym przykładem sposobu, w jaki prowadzimy nasze projekty dekarbonizacyjne. Dobieramy technologie oraz paliwo w taki sposób aby był jak najbardziej optymalny dla danej lokalizacji. Aktualnie realizujemy inwestycje pozwalające na odejście od węgla w kilkunastu polskich miastach, w których Veolia term prowadzi działalność. W każdym z nich kluczowa jest współpraca z samorządami. Lidzbark Warmiński jest doskonałym przykładem partnerskiej kooperacji władz miasta i biznesu, której efektem jest dostarczanie szytych na miarę rozwiązań uwzględniających lokalne potrzeby. Naszym celem jest stosowanie takich rozwiązań, które są przyjazne środowisku i przynoszą korzyści mieszkańcom, którym zapewniamy większe bezpieczeństwo dostaw czystszego ciepła – mówi Magdalena Bezulska, prezes zarządu Veolii term.

1S5A1200 -

Oddana do użytku instalacja w Lidzbarku Warmińskim obejmuje kocioł gazowy o mocy 2,8 MW oraz system kogeneracji z silnikiem o mocy 1 MW wraz ze stacją regazyfikacji LNG. Efektem jej uruchomienia będzie redukcja zużycia węgla o 1872 tony rocznie, co przyczyni się do zmniejszenia rocznej emisji CO2 o 1343 tony. 

Veolia Północ od 2019 roku modernizuje swoje instalacje i zastępuje aktualne źródła węglowe nowoczesnymi rozwiązaniami energetycznymi opartymi o źródła sieciowe lub rozproszone, z wykorzystaniem metod konwencjonalnych oraz OZE. Celem jest wyeliminowanie węgla w naszym miksie do 2030 roku. Konsekwentnie realizujemy kolejne kroki dekarbonizacji w Lidzbarku Warmińskim – oddana właśnie do użytku nowoczesna kotłownia gazowa i kogeneracja to dowód  naszej determinacji. Nowa instalacja to 19% mniej węgla spalanego każdego roku, co tym samym oznacza zmniejszenie emisji CO2 o 6,6% rocznie. Dzięki stworzeniu efektywnego energetycznie systemu projekt Perła pozwoli nam zagwarantować dostawy ciepła dla nowych klientów. Stanowi też dla nas referencję do realizacji podobnych inwestycji w innych ciepłowniach należących do naszej spółki – mówi Janusz Panasiuk, prezes zarządu Veolii Północ. 

Czyste powietrze, a także bezpieczeństwo i gwarancja stabilnych warunków dla dostaw energii i ciepła są kluczowymi kwestiami dla samorządu Lidzbarka Warmińskiego. Cieszę się, że proces modernizacji systemu ciepłowniczego miasta jest realizowany z pełnym zaangażowaniem naszych partnerów z Veolii. Dowodem jest otwarcie nowoczesnej instalacji, która zapewni czystszą energię dla mieszkańców, a w przyszłości także ekologiczne paliwo dla pojazdów komunikacji miejskiej. Mam nadzieję na dalszą udaną i partnerską współpracę z Veolią w projektach kluczowych dla rozwoju miasta – mówi Jacek Wiśniowski, burmistrz Lidzbarka Warmińskiego. 

1S5A1034 -

„Ciepłownia Przyszłości, czyli system ciepłowniczy z OZE” to przedsięwzięcie NCBR realizowane w formule zamówień przedkomercyjnych. NCBR występuje w roli zamawiającego przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych, który definiuje wyzwanie badawcze, a którego wynik będzie stanowił nowy impuls rozwojowy dla ciepłownictwa.

Przedsięwzięcie jest realizowane z Funduszy Europejskich w ramach projektu pozakonkursowego pn. Podniesienie poziomu innowacyjności gospodarki poprzez wdrożenie nowego modelu finansowania przełomowych projektów badawczych (Poddziałanie 4.1.3 Innowacyjne metody zarządzania badaniami Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, nr POIR 04.01.03-00-0001/16).