P1048026 1 -
  • 51% ciepła produkowanego z odnawialnych źródeł energii i dzięki wysokosprawnej, niskoemisyjnej kogeneracji gazowej – to jeden z efektów oddanej do użytku w Tarnowskich Górach nowoczesnej inwestycji Veolii Południe z Grupy Veolia term.
  • 18 kwietnia br. oddany do użytku został ostatni element projektu Szafir – zespół kogeneracyjny o mocy 0,99 MWe zasilany gazem ziemnym i biogazem wyprodukowanym w lokalnej Centralnej Oczyszczalni Ścieków.
  • W ramach projektu powstała także, oddana w 2023 r., nowoczesna instalacja kogeneracyjna, oparta o dwa silniki gazowe, o mocy 2 MWt każdy i kotłownię na paliwo biomasowe leśne o mocy 12 MWt.
  • Ekologiczna instalacja dostarcza ciepło do 10 tysięcy mieszkań i obiektów publicznych w Tarnowskich Górach, a inwestycja przyniesie także liczne inne korzyści dla mieszkańców, m.in. ograniczy o połowę zużycia węgla w ciepłowni oraz zredukuje emisję CO2 o 24%.

Oddana w Tarnowskich Górach instalacja to istotny element strategii mającej na celu dekarbonizację systemów ciepłowniczych, która wiąże się z całkowitym odejściem Veolii od spalania węgla i osiągnięciem neutralności klimatycznej do 2050 r. W efekcie jej wdrożenia m.in. powstają efektywne energetycznie i jednocześnie przyjazne środowisku instalacje ciepłownicze w miastach, w których spółki z grupy Veolia term prowadzą swoją działalność.

– Nasza strategia w Polsce zakłada, że w każdym z miast, gdzie działamy, konsekwentnie redukujemy spalanie węgla, a w 2050 r. osiągniemy neutralność klimatyczną. Projekt Szafir zrealizowany w Tarnowskich Górach jest doskonałym przykładem dekarbonizacji lokalnego systemu ciepłowniczego oraz połączenia produkcji energii i gospodarki wodnej. Wymiernym efektem projektu jest realne zmniejszenie wpływu instalacji na środowisko naturalne przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa dostaw czystszego ciepła dla mieszkańców. W ramach realizowanych przez Veolię projektów skupiamy się na generowaniu podwójnej korzyści, środowiskowej i ekonomicznej. Dla nas to fundament sprawiedliwej transformacji ekologicznej – mówi Luiz Hanania, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Grupy Veolia w Polsce.

Veolia term Projekt Szafir -

Oddana do użytku w ramach projektu Szafir nowoczesna instalacja zabezpiecza dostawy ciepła dla mieszkańców miasta w ponad 50%. Opiera się o lokalnie dostępną biomasę leśną oraz wysokosprawne, niskoemisyjne jednostki kogeneracji gazowej. Dywersyfikacja paliw w ramach miksu paliwowego znacznie ogranicza zależność ciepłowni od rynkowych wahań dostępności i cen surowców energetycznych. Co więcej, projekt Szafir przyniesie efekty środowiskowe. Zapewni redukcję zużycia węgla o 20 tysięcy ton rocznie, czyli o dziewięć składów kolejowych w ciągu roku. Pozwoli też na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o 24%.

Veolia term Projekt Szafir Kotlownia na biomase -

– Otwarcie instalacji kogeneracji zasilanej biogazem to zakończenie projektu Szafir. Dzięki niemu w Tarnowskich Górach powstała efektywna energetycznie, ekologiczna instalacja. Z jednej strony wykorzystuje lokalnie dostępne odnawialne źródła energii, a z drugiej – dzięki kogeneracji – optymalizuje proces produkcji energii i ciepła. Podejście, które zakłada jednoczesne zwiększanie efektywności systemów ciepłowniczych i dekarbonizację naszych zakładów, to odpowiedź Veolii na wyzwania klimatyczne, z którymi obecnie się mierzymy. Spółki Grupy prowadzą projekty odejścia od węgla wspólnie z partnerami samorządowymi i z uwzględnieniem potencjalnych synergii z lokalnymi przedsiębiorstwami. W ten sposób powstają rozwiązania szyte na miarę, a szeroki zakres współpracy przynosi korzyści nie tylko bezpośrednio zaangażowanym w nią podmiotom, lecz przede wszystkim mieszkańcom miast, w których prowadzimy działalność – mówi Magdalena Bezulska, Prezes Zarządu Veolii term.

IMG 20240418 093830 -

Od 2019 r. Veolia term realizuje wiele projektów dekarbonizujących należące do niej zakłady, obejmujących inwestycje, których celem jest zmniejszenie emisji CO2 związanej z produkcją energii. Proces obejmuje sukcesywną wymianę kotłów węglowych, podstawowego dotychczas źródła energii. Spółki należące do grupy dywersyfikują miks paliwowy sukcesywnie zwiększając udział gazu, biomasy i odnawialnych źródeł energii Scenariusz dekarbonizacji ciepłowni Veolii Południe w Tarnowskich Górach zakłada jej całkowite odejście od węgla w 2030 r.

Projekt Szafir wpisuje się także w ideę Gospodarki Obiegu Zamkniętego (GOZ). W ciepłowni głównej wykorzystywana jest lokalnie dostępna biomasa leśna oraz wysokosprawne jednostki kogeneracji gazowej do zasilania miasta. Veolia Południe wykorzystuje wyprodukowane ciepło i energię na potrzeby własne zakładu, a nadwyżki będą przekazywane do miejskich sieci. Dodatkowo biogaz powstający w procesie fermentacji w PWiK w Tarnowskich Górach z Grupy Veolia stanowi paliwo w silniku kogeneracyjnym.

– Kogeneracja oznacza wydajną i ekologiczną produkcję energii cieplnej i elektrycznej. Zakończenie projektu pozwoliło nam w Tarnowskich Górach wyeliminować ponad 50% zużycia węgla. Oddanie instalacji przyczyni się do zapewniania stabilności i bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców miasta, a także będzie mieć pozytywny wpływ na cenę ciepła, co możliwe będzie dzięki dywersyfikacji dostaw paliw i częściowe uniezależnienie się od zewnętrznych uwarunkowań biznesowych. Odejście od węgla przynosi wiele korzyści, dlatego będziemy sukcesywnie realizować kolejne projekty dekarbonizacyjne naszych zakładów, budując kolejne źródła wielopaliwowe. Chcemy, aby elektrociepłownie były ważną częścią lokalnego systemu pracującego na rzecz polepszenia warunków życia mieszkańców i środowiska – mówi Wojciech Noga, prezes zarządu Veolii Południe.

Projekt w Tarnowskich Górach otrzymał wsparcie ze środków funduszy ochrony środowiska. System kogeneracji uzyskał 49,3% wsparcia z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Z kolei budowa kotłowni opalanej paliwem biomasowym uzyskała 45,8% wsparcia z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.