×

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:
„BUDOWA KOTŁA WODNEGO OPALANEGO BIOMASĄ O MOCY 12 MW W RAMACH CIEPŁOWNI TARNOWSKIE GÓRY

Nr postępowania nadany przez Zamawiającego: : 2020/0021/P/P
Nr referencyjny ogłoszenia nadany w Bazie Konkurencyjności:  34273
Data ogłoszenia: 31.07.2020r. 
Tryb postępowania: Postępowanie jest prowadzone w trybie procedury negocjacyjnej wg Instrukcji udzielania zamówień współfinansowanych ze środków publicznych dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego
Termin składania ofert: 11.09.2020r. do godz.12.00 
Miejsce złożenia ofert: Veolia Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. 92-550 Łódź, ul. J. Andrzejewskiej 5, Budynek E, parter – recepcja. Recepcja pracuje w godz. 08:15 do 15:45 (nie dopuszcza się składania ofert w innym miejscu)

Informacje dla Wykonawców:
W Bazie Konkurencyjności umieszczono Specyfikację Warunków Zamówienia (SWZ) w zakresie: Części I – Instrukcja dla Wykonawców, Części II – Wzory umów wraz z załącznikami oraz Instrukcję ZZ-00-02 Udzielanie zamówień współfinansowanych ze środków publicznych
Część III – Techniczna wraz z załącznikami została umieszczona do niniejszego ogłoszenia – na stronie internetowej Zamawiającego

Wizja lokalna:
1. Wizja lokalna odbędzie się w dniu 11.08.2020r. o godzinie 10:00.
2. Wykonawcy chcący wziąć udział w wizji lokalnej są zobowiązani w terminie do dnia 10.08.2020r. do pisemnego przekazania Zamawiającemu listy osób wyznaczonych przez Wykonawcę do udziału w wizji lokalnej podając nazwiska i imiona osób (Zamawiający zaleca, aby ze strony każdego Wykonawcy liczba delegatów nie przekroczyła liczby 3 osób). Osoby biorące udział w wizji lokalnej powinny posiadać kask ochronny, kamizelkę ostrzegawczą oraz obuwie ochronne zakrywające kostkę. Osoba do kontaktu w sprawie wizji lokalnej: Waldemar Kudełka – nr tel. 602 411 396; mail: waldemar.kudelka@veolia.com
3. Wizja odbędzie się na terenie przyszłego Placu Budowy i na terenie przyległym będącym w dyspozycji Zamawiającego.
4. Rozpoczęcie wizji lokalnej nastąpi w dniu 11.08.2020r. w Tarnowskich Górach adres: ul. Zagórska 173, 42-600 Tarnowskie Góry o godz. 10:00.
5. Rezerwację hoteli, wyżywienie i transport zapewnia każdy uczestnik wizji we własnym zakresie.
6. Z wizji spisany zostanie protokół jej odbycia, wraz ze wskazaniem podmiotów, uczestników, terminu i innych (o ile dotyczy).
7. Wszystkie pojawiające się pytania i prośby wynikające z wizji terenowej, dla swej ważności winny być zapisane przez Wykonawcę i następnie przybrać formę wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. Wszelkie bieżące wyjaśnienia udzielane w trakcie wizji przez personel Zamawiającego (lub podmioty działające na jego rzecz) nie stanowią oficjalnego kanału komunikacji, a stają się takie i są wiążące dla wszystkich stron dopiero po ich potwierdzeniu w trakcie procedury przetargowej.

12.08.2020r.
Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytania Oferentów. W związku z powyższym do niniejszego ogłoszenia załączony został plik  pn „Wyjaśnienia_nr 1

21.08.2020r.
W imieniu Zamawiającego informujemy, że został zmieniony termin złożenia oferty wstępnej. Aktualny termin to 11.09.2020r. do godziny 12.00.
Zamawiający przewiduje trzeci termin wizji lokalnej w dniu 25.08.2020r. o godzinie 10:00 w Tarnowskich Górach. Zasady dotyczące udziału wizji są zgodne z opisanymi powyżej
Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytania Oferentów. W związku z powyższym do niniejszego ogłoszenia załączony został plik ZIP  pn „Wyjaśnienia_nr 2

28.08.2020r.
Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytania Oferentów. W związku z powyższym do niniejszego ogłoszenia załączony został plik ZIP  pn „Wyjaśnienia_nr 3″

03.09.2020
Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytania Oferentów . W związku z powyższym do niniejszego ogłoszenia został załączony plik pdf pn. „Wyjaśnienia nr 4_03.09.2020”.

03.09
Aktualny link do ogłoszenia w Bazie konkurencyjności: https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/34273

Attachments