×

Nr postępowania nadany przez Zamawiającego: 2020/0013/P/P
Nr referencyjny ogłoszenia nadany w Bazie Konkurencyjności:  1251857
Data ogłoszenia: 30.06.2020r.
Tryb postępowania: Postępowanie jest prowadzone w trybie procedury negocjacyjnej wg Instrukcji udzielania zamówień współfinansowanych ze środków publicznych dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego.
Termin składania ofert: 21.07.2020r. do godz.12.00.
Miejsce złożenia ofert: Veolia Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. 92-550 Łódź, ul. J. Andrzejewskiej 5, Budynek E, parter – recepcja Recepcja pracuje w godz. 08:15 do 15:45 (nie dopuszcza się składania ofert w innym miejscu)

Informacje dla Wykonawców: W Bazie Konkurencyjności umieszczono pełną Specyfikacje Warunków Zamówienia (SWZ):
Część I – Instrukcja dla Wykonawców
Część II – Wzór umowy wraz z załącznikami
Część III – Techniczna wraz z załącznikiem

Wizja lokalna:
1. Wizja lokalna odbędzie się w dniu 09.07.2020r. o godzinie 10:00.
2. Wykonawcy chcący wziąć udział w wizji lokalnej są zobowiązani w terminie do dnia 08.07.2020r. do pisemnego przekazania Zamawiającemu listy osób wyznaczonych przez Wykonawcę do udziału w wizji lokalnej podając nazwiska i imiona osób (Zamawiający zaleca, aby ze strony każdego Wykonawcy liczba delegatów nie przekroczyła liczby 3 osób). Osoby biorące udział w wizji lokalnej powinny posiadać kask ochronny, kamizelkę ostrzegawczą oraz obuwie ochronne zakrywające kostkę.
3. Wizja odbędzie się na terenie przyszłego Placu Budowy i na terenie przyległym będącym w dyspozycji Zamawiającego.