×

Veolia term S.A.

Siedziba spółki:

ul. Puławska
2

02-566 Warszawa

Dane rejestrowe:

Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000071545

NIP: 952-00-16-839

REGON: 011269742 

Kapitał zakładowy: 10.334.500,00 złotych (wpłacony w całości)

Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji 26.10.2020

Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji 24.11.2020

Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji 22.12.2020

Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji 19.01.2021