×

Veolia term S.A.

Siedziba spółki:

ul. Puławska 2

02-566 Warszawa

Dane rejestrowe:

Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000071545

NIP: 952-00-16-839

REGON: 011269742 

Kapitał zakładowy: 10.334.500,00 złotych (wpłacony w całości)